privacy notice degels transal

Privacy verklaring Degels transal bvba

 

Uw persoonsgegevens en privacy zijn van groot belang voor ons. Wij doen er alles aan om deze gegevens met de grootste voorzichtigheid en vertrouwen te behandelen.

In onderstaande ‘privacy verklaring’ beschrijven wij in eenvoudige taal, beknopt en transparant hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Deze Privacy verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Degels transal bvba verzameld en gebruikt worden.

Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is, verder omschreven als “GDPR/AVG”.

 

Door onze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze Privacy verklaring hebt gelezen en begrepen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke - Contactgegevens

Definitie van een verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; (GDPR/AVG art. 4, 7)

 

Degels transal bvba is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen, opmerkingen omtrent onze privacy verklaring, dan kan u ons contacteren via onderstaande kanalen:

Per post via: Degels transal bvba, Jaagpad 4 8900 Ieper
Per e-mail: info@degels.be

Via de website: www.degels.be

 

Verzamelen van uw gegevens

Wij verzamelen (persoons)gegevens van u die we verkregen via onze interacties met u. De gegevens die Degels transal bvba verwerkt, hebben we rechtstreeks van u ontvangen of via partijen aan wie u deze gegevens gaf met het doel die aan ons door te geven (vb via inschrijven op onze nieuwsbrief, …).

We verzamelen informatie over u wanneer u ons belt, e-mailt of wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt.

 

De juiste persoonsgegevens en voor het juiste doel

Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. (GDPR/AVG art. 24, lid1)

 

Degels transal bvba verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is en voor het beoogde doel (vb.  contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen, ...) of voor een doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, maar ook voor de goede werking van onze onderneming, om onze onderneming verder te ontwikkelen en om aan uw wensen te kunnen voldoen.

Daarnaast verwerken we bepaalde gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten en producten in het kader van onze (direct)marketing. U heb het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, daarom voorzien we op elke nieuwsbrief een “uitschrijf” optie.

 

Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt Degels transal bvba  volgende persoonsgegevens (niet-limitatief):

Categorieën van persoonsgegevens:

·         Klanten, prospecten, websitebezoekers, bezoekers, leveranciers

Soorten persoonsgegevens:

·         Contact- & identificatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnr, adres, nationaliteit, leeftijd en of geboortedatum, uw bedrijfsnaam, functie

·         Andere persoonsgegevens die actief worden verstrekt aan Degels transal bvba (vb. in correspondentie of telefoongesprekken)

·         Indien van toepassing verzamelen we financiële gegevens zoals, bankrekeningnummer en andere betaalgegevens en gegevens nodig voor de facturatie

·         Uw e-id wordt ingelezen in het kader van verkoop/aankoop van oude metalen

·         Een bezoek aan de gebouwen van Degels transal bvba wordt via camerabeelden opgenomen met als doel de veiligheid te garanderen.

·         Het is mogelijk dat er in de publieke ruimtes of tijdens evenementen georganiseerd door Degels transal bvba sfeerbeelden worden gemaakt die daarna mogelijks gepubliceerd worden op onze website, social mediakanalen, brochure, nieuwsbrief,... Het gebruik van dit beeldmateriaal valt onder de wetgeving ‘persoonlijkheidsrecht op afbeelding’ (of portretrecht).

o   Sfeerbeelden zijn “niet gerichte beelden” die niet de intentie hebben bepaalde personen duidelijk in beeld te brengen.

o   Degels transal bvba zal het maken van “gerichte foto’s” (close-up) zo veel mogelijk proberen te vermijden. Iedereen heeft recht op het beperken van het gebruik van zijn “gerichte afbeelding”.

o   let wel: foto’s gemaakt door organisatoren van evenementen of door bezoekers van Degels transal bvba vallen niet onder onze verantwoordelijkheid, hiervoor richt u zich best tot deze “andere” verwerkingsverantwoordelijken.

·         Geanonimiseerde gegevens zijn geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren. (vb statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's)

 

U kunt onze website ook bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. 

 

We verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals bepaald in GDPR/AVG art. 9) en ook niet van personen jonger dan 16 jaar.

 

Beveiligen van uw gegevens

Degels transal bvba heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming is met GDPR/AVG. (GDPR/AVG Art. 32).

Deze maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, vernietiging, verlies of andere handeling die de veiligheid van uw persoonsgegevens in het gedrang kunnen brengen.

 

In geval van een data lek zal afhankelijk van de ernst, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op de hoogte gebracht worden. Bij een zeer ernstige inbreuk worden ook de betrokkenen zelf op de hoogte gebracht. (GDPR/AVG Art. 33, 34)

 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van GDPR/AVG Art. 6.1.

a)       Toestemming

b)      Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

c)       Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

f)        Noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen

 

Doorgifte aan derden

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens te delen met derden binnen de EER die in onze opdracht uw gegevens verwerken.

Deze verwerkers/ontvangers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen en Degels transal bvba garandeert dat deze verwerkers/ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen. (vb : pakjesdienst om uw bestelling naar u te brengen, partner die onze nieuwsbrieven verstuurt, onderhoud van onze IT-infrastructuur, online boekingssystemen, ...)

 

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel, procedure om criminele handelingen te voorkomen, procedure om ons beleid te handhaven of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen,… kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten, zoals fiscale en douaneautoriteiten en andere officiële instanties.

 

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de EER die geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

 

De website van Degels transal bvba bevat links naar andere websites van derden. Degels transal bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de normen inzake privacy van die derden. Hiervoor leest u best de privacy verklaring van die website.

 

EER = Europese Economische Ruimte 

 

Bewaren van uw gegevens

Afhankelijk van het vooropgestelde doel bewaart Degels transal bvba uw persoonsgegevens gedurende:

·         De tijd die nodig is om het doel te bereiken

·         De termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen

·         De uitvoeringstermijn van een overeenkomst

 

Rechten van de betrokkene

U hebt steeds het recht op inzage en kopie, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw gegeven toestemming in te trekken.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan dit door een eenvoudig verzoek te richten aan Degels transal bvba via een van de kanalen bovenaan deze privacy verklaring.

 

Wij behouden ons het recht om u bijkomende informatie te vragen voor het verifiëren van uw identiteit.

Degels transal bvba behoudt ook het recht om bepaalde verzoeken gemotiveerd te weigeren, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens voor haar onzichtbaar ergens blijven opgeslagen.

 

Degels transal bvba zal uw verzoek beantwoorden binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in GDPR/AVG Art. 12.3

 

Klachten

Heeft u een klacht omtrent het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens, gelieve ons dan rechtstreeks te contacteren via een van de kanalen bovenaan deze privacy verklaring.

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

COOKIEBELEID Degels transal bvba

Op de website van Degels transal bvba worden cookies gebruikt.  Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op opdat u als bezoeker van onze website van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring zou kunnen genieten.

Bij een eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u het gebruik van cookies aanvaard. Aanvaardt u deze cookies niet, dan zullen bepaald diensten en functies niet werken.

 

Hoe kan u het gebruik van cookies op Degels transal bvba -onlinediensten weigeren of beheren?

De meeste cookies van www.degels.be worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen. U kan er altijd voor kiezen om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen, hieronder vindt u per browser de nodige uitleg.

 

Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevens- of tekstbestand dat op vraag van een website door uw browser op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website tijdens een bezoek aan onze online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken.

Een website kan aan de hand van het cookie uw acties of voorkeuren na verloop van tijd "onthouden". Het cookie helpt u om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt uw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer u terugkeert.

 

De website van Degels transal bvba gebruikt cookies voor volgende doeleinden:

 

Soort cookieVoor wie ?Naam cookieDuur van een cookieFunctie van een cookie
Sessie cookieEigen cookiePHPSESSIDSessie

Deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je op

Statistiek cookie Google analytics _ga 2 jaar

Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig ID om gebruikers-,sessie- en campagnedata bij te houden.

Google Analytics

Ism de websitebouwer AAN TE PASSEN VOLGENS volgende link https://overheid.vlaanderen.be/regelgeving/google-analytics-privacyvriendelijk-configureren

Degels transal bvba gebruikt google analytics om te zie hoe u onze website gevonden hebt en hoe u door onze website surft. Dit kan ons helpen om onze website te verbeteren.

 

De cookies die hierbij gebruikt worden bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan achterhaald worden.

Door de website van Degels transal bvba te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die op de website van google worden uiteengezet.

·         Degels transal bvba heeft een verwerkersovereenkomst met Google

·         de gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt

·         ‘gegevens delen’ met Google hebben we gedeactiveerd

·         de Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords

·         de informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd

·         IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Online applicaties

Degels transal bvba voorziet op haar website plugins om bijvoorbeeld een video af te spelen (vb via YouTube). Onze website en mobiele app functies bevatten daarnaast ook functies voor sociale media zoals Facebook, Instagram, … die hun eigen privacy verklaringen hebben.

We vragen dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze online applicaties:

·         YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

·         Facebook en Instagram : https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

 

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Degels transal bvba.

 

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Op deze privacy verklaring is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.

 

Wijzigen van deze privacy verklaring

Degels transal bvba behoudt zich het recht om deze privacy verklaring te wijzigen zodat deze ten allen tijde de wijze hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, weergeeft.

Keer tijdens uw bezoek aan onze website geregeld eens terug naar deze verklaring zodat u op de hoogte blijft van belangrijke wijzigingen.

Laatst bijgewerkt : 25-1-2019

g